DUURZAAM EN EFFICI?NT INKOPEN
Telefoon: 071-80 80 109
Openingstijden klantenservice
maandag - vrijdag 9:00 - 17:00
Winkelwagen [ 0 Items - €0,00 ] 

Nieuw
14 G8
14 G8
€1.940,56

Product vergelijker
Naar product vergelijker
Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Koopkompas.nl is een handelsnaam van Ykoon B.V. De algemene voorwaarden van Ykoon B.V. zijn hiermee van toepassing op alle leveringen en diensten van Koopkompas.nl

Algemene voorwaarden voor dienstverlening en levering aan consumenten en niet-consumenten.
Van:
Ykoon B.V.
Ingeschreven onder KvKnummer 28068703
hierna te noemen: Ykoon

DEFINITIES
Artikel 1
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- niet-consument: een wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
- consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een
   bedrijf of beroep;
- koper: consument en niet-consument;
- overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van dienstverlening
  en/of levering;
- dienstverlening: alle werkzaamheden die geen betrekking hebben op het leveren van zaken;
- reseller: wederverkoper tegen vergoeding van de diensten en/of producten van Ykoon.

ALGEMEEN
Artikel 2
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ykoon en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ykoon, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. In geval strijdigheid tussen overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst,
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ykoon en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 
AANBIEDINGEN EN OFFERTES
Artikel 3
1. Alle aanbiedingen en offertes van Ykoon zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders is aangegeven. Ykoon is slechts aan haar aanbieding of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd.
2. In offertes van Ykoon genoemde levertijden en andere voor door Ykoon te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief, overschrijding ervan geeft (potentiële) koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De door Ykoon opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ykoon niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch gelden aanbiedingen of offertes automatisch voor nabestellingen.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Ykoon daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ykoon anders aangeeft.
6. Ykoon kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien koper naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige elektronische of schriftelijke aanvaarding door koper van het aanbod van Ykoon. Alvorens een overeenkomst tot stand komt, kan Ykoon van koper verlangen dat laatstgenoemde een recent handelsregisteruittreksel overlegt of op andere wijze haar identiteit aantoont.
2. Ykoon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ykoon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ykoon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ykoon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ykoon zijn verstrekt, heeft Ykoon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.
5. Ykoon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ykoon is uit gegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ykoon de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN
Artikel 5
1. De overeenkomst tussen Ykoon en koper wordt steeds aangegaan voor een jaar (twaalf maanden), met stilzwijgende verlenging, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient koper Ykoon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Ykoon een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 6
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ykoon zal koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Ykoon koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief/honorarium is overeengekomen zal Ykoon daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief/honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Ykoon geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 7
1. Een overeenkomst tussen Ykoon en koper kan onmiddellijk ontbonden worden indien:
- koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst aan Ykoon omstandigheden ter kennis komen die Ykoon goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
- Ykoon koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
- in genoemde gevallen is Ykoon bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Ykoon schade vergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Ykoon zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ykoon bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ykoon op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Ykoon de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

WIJZIGING VAN DIENTSVERLENING
Artikel 8
1. Ykoon is gerechtigd haar dienstverlening te wijzigen. Een wijziging die naar het oordeel van Ykoon aanmerkelijke aanpassing vereist bij koper zal ten minste één maand voor de invoering van de wijziging aan koper kenbaar worden gemaakt.

OPZEGGING
Artikel 9
1. In het geval van dienstverlening door Ykoon kunnen beide partijen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode in acht te nemen.

LEVERING
Artikel 10
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Het is Ykoon toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Ykoon bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

LEVERTIJD
Artikel 11
1. Door Ykoon opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient koper Ykoon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Ykoon een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door Ykoon opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

TECHNISCHE EISEN ENZ.
Artikel 12
1. Indien de in Nederland te leveren zaken en/of diensten buiten Nederland worden gebruikt is Ykoon er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken en/of diensten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken en/of diensten worden gebruikt.
2. Alle andere technische eisen die door koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door koper nadrukkelijk te worden gemeld.

MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Artikel 13
1. Indien door Ykoon een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat exact zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

GEHEIMHOUDING
Artikel 14
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

CONCURRENTIEBEDING
Artikel 15
1. Koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van Ykoon of van ondernemingen waarop Ykoon ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
Artikel 16
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en 15 van deze voorwaarden behoudt Ykoon zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Koper verkrijgt nimmer het eigendomsrecht op door Ykoon ontwikkelde software. Koper verkrijgt het niet-exclusieve, niet overdraagbare gebruikersrecht van de door Ykoon, in opdracht van koper, ontwikkelde software.
4. Alle door Ykoon verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ykoon worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
5. Ykoon behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

GARANTIE
Artikel 17
1. Ykoon garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van drie maanden na levering.
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft koper recht op herstel van de zaak. Ykoon kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak te retourneren en de eigendom daarover aan Ykoon te verschaffen.
3. Na verloop van de garantietermijn is Ykoon gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, onoordeelkundig gebruik danwel het niet juist opvolgen van de instructies.
5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.


EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 18
1. Alle door Ykoon geleverde zaken blijven het eigendom van Ykoon totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Ykoon gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door Ykoon geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper verklaart volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan Ykoon dan wel aan en door haar aan te wijzen derde, in alle gevallen waarin Ykoon haar eigendomsrechten wil uitoefenen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Ykoon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 
GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN IN GEVAL VAN LEVERING VAN ZAKEN
Artikel 19
1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk te (doen) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn afgeleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen drie dagen na aflevering schriftelijk aan Ykoon te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen drie dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Ykoon.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Ykoon worden geretourneerd.

GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN IN GEVAL VAN DIENSTVERLENING
Artikel 20
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Ykoon. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ykoon in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Ykoon de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ykoon slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 27.

PRIJS/PRIJSWIJZIGING
Artikel 21
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Ykoon afgegeven prijzen:
- in Nederlandse valuta
- exclusief BTW
- op basis van door Ykoon gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- exclusief emballage/verpakking
2. Indien Ykoon met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Ykoon niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Ykoon kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
3. Indien een overeenkomst automatisch voor eenzelfde periode wordt verlengd, heeft Ykoon het recht een prijsindexatie toe te passen op de oorspronkelijk overeengekomen prijs. De prijsindexatie windt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de geldigheid van een nieuw geïndexeerde prijs is geen toestemming van koper vereist.
4. Indien de prijswijziging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

HONORARIUM
Artikel 22
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ykoon, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6. Indien Ykoon met koper een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Ykoon niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Ykoon mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Ykoon kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
7. Ykoon mag tevens het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ykoon, dat in redelijkheid niet van Ykoon mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Ykoon zal koper in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Ykoon zal daarbij de omvang van en de datum, waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
Artikel 23
1. Koper is verplicht leenemballage binnen veertien dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Ykoon gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Ykoon deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

BETALING
Artikel 24
1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door Ykoon aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zullen de vorderingen van Ykoon en de verplichtingen van koper jegens Ykoon onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

INCASSOKOSTEN
Artikel 25
1 Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd:
- over de eerste ? 3.000,00 15% (met een minimum van € 50,00)
- over het meerdere tot ? 10.000,00 10%
- over het meerdere tot ? 20.000,00 8%
- over het meerdere tot ? 30.000,00 5%
- over het meerdere 3%
2. Indien Ykoon aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID IN HET GEVAL VAN LEVEREN VAN ZAKEN
Artikel 26
Ykoon is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 17 (Garantie) van deze voorwaarden.
2.Ykoon is uitsluitend aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ykoon of haar ondergeschikten.
3.De aansprakelijkheid van Ykoon is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Ykoon in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Ykoon aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Ykoon beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Ykoon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

AANSPRAKELIJKHEID IN HET GEVAL VAN DIENSTVERLENING
Artikel 27
Indien Ykoon aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Ykoon, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ykoon beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ykoon of haar ondergeschikten.
5. Ykoon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

AANSPRAKELIJKHEID IN OVERIGE SITUATIES
Artikel 28
1. Op de plaatsing van publicaties van Ykoon op haar domein(en) kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend in ruimste zin.
2. Ykoon kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door koper of door derden, die het gevolg is van handelingen of nalatigheden van haar medewerkers en/of de schade die ontstaat door tekortkomingen van de diensten van Ykoon. Tevens kan Ykoon nimmer aansprakelijk zijn voor enigerlei schade -in ruimste zin- die ontstaat bij het niet bereikbaar zijn van het Internet in het algemeen.
3. Ykoon is nimmer verantwoordelijk voor schendingen van copyright, auteurrecht, merkbeschermingen die door haar kopers worden gepleegd middels door Ykoon geleverde producten en/of diensten. Ykoon behoudt zich dan ook het recht voor zaken op de door haar beschikbaar gestelde faciliteiten zonder opgaaf van redenen te verwijderen of de beschikbaar gestelde faciliteiten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen als deze naar inzicht van Ykoon op enigerlei wijze schadelijk of belastend is voor derden. Deze redenen kunnen zijn: oneigenlijk gebruik van Internet, informatie verspreiden die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden en met de gedragscode; informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Bij verwijdering van publicaties en/of buiten gebruik stellen van faciliteiten leidt niet automatisch tot opzegging van de overeenkomst, de betalingsverplichtingen blijven derhalve van kracht. Dit alles naar de beoordeling van Ykoon.

INTERNET
Artikel 29
1. Koper dient op de hoogte te zijn van de algemene gedrags- en zeden regels zoals die gleden voor het gebruik van -en communicatie over- het Internet, en zich aan deze regels te houden. Ykoon zal koper op verzoek op de hoogte brengen van deze regels.
2. Koper is gebonden aan de Acceptable Use Policy van Ykoon zoals deze te vinden is op www.ykoon.nl. De Acceptable Use Policy kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de hierboven genoemde locatie gepubliceerd worden. De Acceptable Use Policy maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.
3. Koper is verantwoordelijk voor het gebruik van de door hem afgenomen producten en diensten en de geheimhouding van de daarbij behorende wachtwoorden.

RESELLING
Artikel 30
1. Bij beëindiging van het contract van koper waarop reselling betrekking heeft, vervallen alle aanspraken van resellers.
2. In geval van bedrijfsbeëindiging of overname van de rechtspersoon Ykoon, vervallen alle aanspraken van resellers, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

OVERMACHT
Artikel 31
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ykoon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ykoon niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Ykoon, computercriminaliteit en door derde partijen veroorzaakte overbelasting of andere storingen daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ykoon opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ykoon niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Ykoon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
4. Ykoon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ykoon haar verbintenis had moeten nakomen.

GESCHILLENBESLECHTING
Artikel 32
1. De rechter in de woonplaats van Ykoon is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Ykoon het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 33
1. Op elke overeenkomst tussen Ykoon en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
Artikel 34
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel "Rijnland". Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 


VerderKoopkompas.nl
Directe levering vanaf distributeur of fabrikant
Beste inkoopprijs wordt automatisch geselecteerd
Realtime voorraadstatus van alle producten

Snelkeuze menu
Winkelwagen
Merkwinkels
Alle Productgroepen
Kabels zoeken
Laptop onderdelen
Aanbiedingen
Nieuwe producten
Speciale producten
Inloggen

Informatie
Bestellen & Betalen
Afhalen & Verzenden
Retourneren of Ruilen
Garantie & Defecten
Contact
Mijn Gegevens
Kabel Zoekmachine
Laptop Onderdelen
Algemene Voorwaarden
Garantie en Reparatie Servicepoints
Neem contact op
Merkwinkels
Supersales Copyright ? 2021 YKOON B.V. - Koopkompas.nl is een onderdeel van YKOON B.V. - Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
Powered by gigaserver.nl - Server en storage oplossingen.